Napis OFERTY SPECJALNE

Informacja RODO

Szanowni Pacjenci

Dbając o ochronę danych osobowych, które Nam przekazujecie, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MKW Stomatologia Sp. z o.o. w Stargard, przy ul. Słowackiego 8a/1.
2. Zebrane dane są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.h ww. Rozporządzenia. Dane zbiera są również w celu realizacji umowy art.6 ust.1 lit.b oraz ww. Rozporządzenia. Podanie danych jest obligatoryjne, na mocy przepisów prawa – w szczególności Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych może spowodować odmowę udzielenia świadczenia, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać udostępnieniu podmiotom trzecim upoważnionym przez administratora. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ABW itp., kancelarie prawne, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi płatnicze, firmy obsługujące system informatyczny administratora. Podane dane nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W procesie przetwarzania Pani/Pana danych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniająca serwis i obsługę informatyczną, inne podmioty medyczne, kancelarie prawne, itp.;
4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w chwili przekazywania niniejszej informacji – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego ich przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pańskich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
6. Decyzje nie są podejmowane automatycznie.
7. Zgodnie z art.15 ww. Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane, a jeżeli tak dostęp do nich oraz informacje o nich.
8. Zapoznanie się ponownie z powyższą informacją jest możliwe poprzez stronę www.mkwstomatologia.pl lub w formie wywieszenia niniejszej informacji w budynkach w których ADO świadczy usługi medyczne.