Napis OFERTY SPECJALNE
Szanowni Pacjenci

Dbając o ochronę danych osobowych, które Nam przekazujecie, zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MKW Stomatologia Sp. z o.o. w Stargard, przy ul. Słowackiego 8a/1.
  2. Zebrane dane są przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych zgodnie z art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit.h ww. Rozporządzenia. Dane zbierane są również w celu promocji i marketingu usług świadczonych przez Przychodnię art.6 ust.1 lit.a ww Rozporządzenia.
  3. Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty (organy) upoważnione na mocy przepisów prawa, kancelarie prawne.
  4. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów prawa, w chwili przekazywania niniejszej informacji – Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych; ich sprostowania; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; przeniesienia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych jest obligatoryjne, na mocy przepisów prawa – w szczególności Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej, Ustawa o medycynie pracy. Brak zgody na podanie danych może spowodować odmowę udzielenia świadczenia.
  7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
  8. Decyzje nie są podejmowane automatycznie.
  9. Zgodnie z art.15 ww. Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane, a jeżeli tak dostęp do nich oraz informacje o nich.
  10. Zapoznanie się ponownie z powyższą informacją jest możliwe poprzez stronę mkwstomatologia.pl lub w formie wywieszenia niniejszej informacji w budynkach w których ADO świadczy usługi medyczne.